Jeśli jesteś pacjentem Centrum Medycznego Olmed:

olmed_podstawowa_glowna

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Do leka­rza POZ możesz zapi­sać się oso­bi­ście, tele­fo­nicz­nie lub online w nastę­pu­ją­cych placówkach:

Centrum Medyczne Olmed
ul. Brodatego 2, Łódź

tel.: 42 670 64 88

Łódź ul. H. Bro­da­tego 2 (dla dorosłych)

Godziny otwar­cia:
pn-pt 7:00 – 18:00

KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Reje­stra­cja online

Centrum Medyczne Olmed
ul. Jagienki 32, Łódź

tel.: 42 670 62 41

Łódź, ul. Jagienki 32 (dla doro­słych i dzieci)

Godziny otwar­cia:
pn-pt 7:00 – 20:00

KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Reje­stra­cja online

Centrum Medyczne Olmed
ul. Piłsudskiego 1, Konstantynów Łódzki

tel.: 42 211 61 50

Kon­stan­ty­nów Łódzki, ul. Pił­sud­skiego 1 (dla doro­słych i dzieci)

Godziny otwar­cia:
pn-pt 7:00 – 20:00

KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Reje­stra­cja online

olmed_specjalisci_glowna

UMÓW SIĘ DO SPECJALISTY

Do leka­rza spe­cja­li­sty możesz zapi­sać się oso­bi­ście, tele­fo­nicz­nie lub online w nastę­pu­ją­cych placówkach:

Centrum Medyczne Olmed
ul. Jagienki 32, Łódź

tel.: 42 670 62 41

Łódź, ul. Jagienki 32 (dla doro­słych i dzieci)

Godziny otwar­cia:
pn-pt 7:00 – 20:00

KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Reje­stra­cja online

Centrum Medyczne Olmed
ul. Piłsudskiego 1, Konstantynów Łódzki

tel.: 42 211 61 50

Kon­stan­ty­nów Łódzki, ul. Pił­sud­skiego 1 (dla doro­słych i dzieci)

Godziny otwar­cia:
pn-pt 7:00 – 20:00

KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Reje­stra­cja online

olmed_rehabilitacja_glowna

POZNAJ ZABIEGI REHABILITACYJNE OLMED

Zapisy na zabiegi reha­bi­li­ta­cyjne oraz zaję­cia gru­powe przyj­mo­wane są w:

Centrum Medyczne Olmed
ul. Jagienki 32, Łódź

tel.: 42 670 62 41

Łódź, ul. Jagienki 32 (dla doro­słych i dzieci)

Godziny otwar­cia:
pn-pt 7:00 – 20:00

KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Każda z naszych pla­có­wek pro­wa­dzi reje­stra­cję w for­mie zapisu: oso­bi­stego, tele­fo­nicz­nego lub przez osobę trze­cią.
Wszyst­kie zapisy reali­zo­wane są w godzi­nach pracy recep­cji.
Pacjent pod­czas zapisu zostaje poin­for­mo­wany o dniu i godzi­nie wyzna­czo­nego ter­minu wizyty oraz wska­zany zostaje lekarz do któ­rego pacjent został zapisany.

Jeśli chcesz zostać pacjentem Centrum Medycznego Olmed:

olmed_naszym_pacjentem

ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM

Jeśli chcie­liby Pań­stwo zostać pacjen­tami Cen­trum Medycz­nego Olmed, pod poniż­szymi lin­kami uzy­ska­cie Pań­stwo dodat­kowe informacje.

Jak zapi­sać się do poradni POZ w ramach NFZ?
Jak zapi­sać się do poradni spe­cja­li­stycz­nej w ramach NFZ?
Pobierz, wypeł­nij i złóż dekla­ra­cję w jed­nym z Cen­trum Medycz­nych Olmed

_DSC8079++

POZNAJ OLMED

Jeśli chcie­li­by­ście Pań­stwo poznać nasze Cen­tra Medyczne oraz świad­czone przez nie usługi, zachę­camy do zapo­zna­nia się z bez­po­śred­nimi lin­kami poniżej.

Cen­tra Medyczne Olmed
– Pod­sta­wowa Opieka Zdro­wotna

Cen­tra Medyczne Olmed
– Porad­nie Specjalistyczne

olmed_strefa_klienta

STREFA KLIENTA OLMED

Zachę­camy Pań­stwa do zapo­zna­nia się z naszą Strefą Klienta Olmed. W tym dziale przed­sta­wiamy Pań­stwu pod­sta­wowe tematy zwią­zane z udzie­la­niem świad­czeń w pod­sta­wo­wej opiece zdro­wot­nej i opiece specjalistycznej.

Infor­ma­cje dla Pacjenta
Prawa i obo­wiązki Pacjenta
Nocna i świą­teczna pomoc medyczna

olmed_baner_internetowa

pakiety-promocyjne

×