Jeśli jesteś pacjentem Centrum Medycznego Olmed:

olmed_podstawowa_glowna

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Do leka­rza POZ możesz zapi­sać się oso­bi­ście, tele­fo­nicz­nie lub onli­ne w nastę­pu­ją­cych pla­ców­kach:

Centrum Medyczne Olmed
ul. Brodatego 2, Łódź

tel.: 42 670 64 88

Łódź ul. H. Bro­da­te­go 2 (dla doro­słych)

Godzi­ny otwar­cia:
pn-pt 7:00 – 18:00

KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Reje­stra­cja onli­ne

Centrum Medyczne Olmed
ul. Jagienki 32, Łódź

tel.: 42 670 62 41

Łódź, ul. Jagien­ki 32 (dla doro­słych i dzie­ci)

Godzi­ny otwar­cia:
pn-pt 7:00 – 20:00

KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Reje­stra­cja onli­ne

Centrum Medyczne Olmed
ul. Piłsudskiego 1, Konstantynów Łódzki

tel.: 42 211 61 50

Kon­stan­ty­nów Łódz­ki, ul. Pił­sud­skie­go 1 (dla doro­słych i dzie­ci)

Godzi­ny otwar­cia:
pn-pt 7:00 – 20:00

KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Reje­stra­cja onli­ne

olmed_specjalisci_glowna

UMÓW SIĘ DO SPECJALISTY

Do leka­rza spe­cja­li­sty możesz zapi­sać się oso­bi­ście, tele­fo­nicz­nie lub onli­ne w nastę­pu­ją­cych pla­ców­kach:

Centrum Medyczne Olmed
ul. Jagienki 32, Łódź

tel.: 42 670 62 41

Łódź, ul. Jagien­ki 32 (dla doro­słych i dzie­ci)

Godzi­ny otwar­cia:
pn-pt 7:00 – 20:00

KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Reje­stra­cja onli­ne

Centrum Medyczne Olmed
ul. Piłsudskiego 1, Konstantynów Łódzki

tel.: 42 211 61 50

Kon­stan­ty­nów Łódz­ki, ul. Pił­sud­skie­go 1 (dla doro­słych i dzie­ci)

Godzi­ny otwar­cia:
pn-pt 7:00 – 20:00

KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Reje­stra­cja onli­ne

olmed_rehabilitacja_glowna

POZNAJ ZABIEGI REHABILITACYJNE OLMED

Zapi­sy na zabie­gi reha­bi­li­ta­cyj­ne oraz zaję­cia gru­po­we przyj­mo­wa­ne są w:

Centrum Medyczne Olmed
ul. Jagienki 32, Łódź

tel.: 42 670 62 41

Łódź, ul. Jagien­ki 32 (dla doro­słych i dzie­ci)

Godzi­ny otwar­cia:
pn-pt 7:00 – 20:00

KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Każ­da z naszych pla­có­wek pro­wa­dzi reje­stra­cję w for­mie zapi­su: oso­bi­ste­go, tele­fo­nicz­ne­go lub przez oso­bę trze­cią.
Wszyst­kie zapi­sy reali­zo­wa­ne są w godzi­nach pra­cy recep­cji.
Pacjent pod­czas zapi­su zosta­je poin­for­mo­wa­ny o dniu i godzi­nie wyzna­czo­ne­go ter­mi­nu wizy­ty oraz wska­za­ny zosta­je lekarz do któ­re­go pacjent został zapi­sa­ny.

Jeśli chcesz zostać pacjentem Centrum Medycznego Olmed:

olmed_naszym_pacjentem

ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM

Jeśli chcie­li­by Pań­stwo zostać pacjen­ta­mi Cen­trum Medycz­ne­go Olmed, pod poniż­szy­mi lin­ka­mi uzy­ska­cie Pań­stwo dodat­ko­we infor­ma­cje.

Jak zapi­sać się do porad­ni POZ w ramach NFZ?
Jak zapi­sać się do porad­ni spe­cja­li­stycz­nej w ramach NFZ?
Pobierz, wypeł­nij i złóż dekla­ra­cję w jed­nym z Cen­trum Medycz­nych Olmed

_DSC8079++

POZNAJ OLMED

Jeśli chcie­li­by­ście Pań­stwo poznać nasze Cen­tra Medycz­ne oraz świad­czo­ne przez nie usłu­gi, zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z bez­po­śred­ni­mi lin­ka­mi poni­żej.

Cen­tra Medycz­ne Olmed
— Pod­sta­wo­wa Opie­ka Zdro­wot­na

Cen­tra Medycz­ne Olmed
— Porad­nie Spe­cja­li­stycz­ne

olmed_strefa_klienta

STREFA KLIENTA OLMED

Zachę­ca­my Pań­stwa do zapo­zna­nia się z naszą Stre­fą Klien­ta Olmed. W tym dzia­le przed­sta­wia­my Pań­stwu pod­sta­wo­we tema­ty zwią­za­ne z udzie­la­niem świad­czeń w pod­sta­wo­wej opie­ce zdro­wot­nej i opie­ce spe­cja­li­stycz­nej.

Infor­ma­cje dla Pacjen­ta
Pra­wa i obo­wiąz­ki Pacjen­ta
Noc­na i świą­tecz­na pomoc medycz­na

olmed_baner_internetowa