Apteka internetowa

Apteka Internetowa

www.aptekaolmed.pl

Data otwar­cia:
08 mar­ca 2010 r.

Loka­li­za­cja:
ul. Milio­no­wa 37
93–193 Łódź

Biu­ro obsłu­gi klien­ta czyn­ne:
Pn–Pt: 08:00 – 15:00

Kon­takt e-mail:
internetowa@aptekaolmed.pl

Info­li­nia:
801 066 481
dla tele­fo­nów sta­cjo­nar­nych
42 233 49 09
dla tele­fo­nów komór­ko­wych i z zagra­ni­cy
cena połą­cze­nia uza­leż­nio­na od ope­ra­to­ra

Dro­dzy Pań­stwo chce­my aby OLMED był dla Was dro­gą do zdro­wia i uro­dy. Sta­wia to przed nami wyzwa­nie bycia bli­sko naszych klien­tów gdy tego potrze­bu­ją. Chcąc spro­stać temu stwo­rzy­li­śmy dla Pań­stwa Apte­kę, do któ­rej może­cie zaj­rzeć i zro­bić zaku­py o każ­dej porze dnia i nocy gdzie­kol­wiek się znaj­dzie­cie, jedy­nym warun­kiem jest dostęp do inter­ne­tu.

We współ­cze­snym zabie­ga­nym Świe­cie ceni­my sobie zdro­wie i czas, któ­rych nie war­to tra­cić sto­jąc w kolej­kach, nie mając pew­no­ści czy wszyst­kie potrzeb­ne nam pro­duk­ty są dostęp­ne. Teraz uda­ne zaku­py może­cie zro­bić w wygod­nym domo­wym fote­lu, wyko­rzy­stu­jąc prze­rwę na kawę w pra­cy, czy podróż pocią­giem. PC, lap­top, tablet czy tele­fon mogą być dla Was otwar­ty­mi drzwia­mi do naszej Apte­ki.

W każ­dej chwi­li zapew­nia­my naszym Klien­tom:

 • Dostęp do sze­ro­kie­go asor­ty­men­tu leków OTC oraz suple­men­tów die­ty.
 • Zakup pro­fe­sjo­nal­ne­go sprzę­tu medycz­ne­go, w tym: ciśnie­nio­mie­rze, ter­mo­me­try, inha­la­to­ry, glu­ko­me­try, etc.
 • Duży wybór kosme­ty­ków i der­mo-kosme­ty­ków pol­skich oraz świa­to­wych marek, m.in.: LaRo­che Posay, Vichy, Nuxe, SVR, Uria­ge, Cau­da­lie, Der­me­dic, Bio­der­ma, Der­mi­ka, Ave­ne i wie­lu innych.
 • Spe­cjal­ną ofer­tę dla przy­szłych i obec­nych mam oraz ich pociech, pro­po­nu­jąc pro­duk­ty takich firm jak: Emo­lium, Ato­pe­ral Baby, Oila­tum, Oil­lan, Pal­mers czy Bio­der­ma Baby.
 • Pre­pa­ra­ty żywie­nio­we oraz pro­fe­sjo­nal­ne die­ty odchu­dza­ją­ce.
 • Oko­ło 6000 pro­duk­tów któ­rych nie wymie­ni­my tutaj a któ­re możesz odna­leźć, poznać i zaku­pić ON-line na naszej stro­nie www.aptekaolmed.pl

Zadba­li­śmy o to aby zaku­py u nas były w peł­ni satys­fak­cjo­nu­ją­ce, zapew­nia­jąc rów­nież:

 • Bez­piecz­ny i sta­bil­ny sys­tem speł­nia­ją­cy naj­wyż­sze wymo­gi, gwa­ran­tu­ją­cy bez­pie­czeń­stwo trans­ak­cji oraz prze­twa­rza­nych infor­ma­cji
 • Gwa­ran­cja ochro­ny danych
 • Łatwy i intu­icyj­ny pro­ces zaku­pów
 • Wygod­ne for­my płat­no­ści
 • Wybór róż­no­rod­nych form wysył­ki
 • Zaku­py bez konicz­no­ści reje­stra­cji w skle­pie
 • Peł­na infor­ma­cja o wska­za­niach, dzia­ła­niu i daw­ko­wa­niu pro­duk­tów
 • Aktu­al­ny stan dostęp­no­ści pro­duk­tu
 • Atrak­cyj­ne, niskie ceny
 • Oso­bi­sty odbiór zamó­wie­nia w wybra­nej Apte­ce sta­cjo­nar­nej OLMED-u lub współ­pra­cu­ją­cej z nami.

internet1