Apteki

Apteki stacjonarne Olmed - zakres usług

Apteki realizują usługi w pełnym zakresie:

  • sprze­daż leków goto­wych ‑na recep­tę i OTC ,
  • sprze­daż suple­men­tów die­ty
  • przy­go­to­wa­nie dla pacjen­ta leków recep­tu­ro­wych z wyłą­cze­niem kro­pli ocznych,
  • kom­ple­to­wa­nie (na zamó­wie­nie) apte­czek dla firm oraz osób pry­wat­nych,
  • reali­za­cja wnio­sków na pie­lu­cho-majt­ki,
  • reali­za­cja zapo­trze­bo­wa­nia dla przy­chod­ni i gabi­ne­tów lekar­skich.
  • sprze­daż sze­ro­kie­go asor­ty­men­tu sprzę­tu medycz­ne­go, w tym: ciśnie­nio­mie­rze, ter­mo­me­try, inha­la­to­ry, itp.
  • dostęp­ny jest duży wybór kosme­ty­ków i der­mo-kosme­ty­ków wie­lu firm m.in.: LaRo­che Posay, Vichy, Nuxe, SVR, Uria­ge, Cau­da­lie, Der­me­dic, Bio­der­ma, Ave­ne i innych.
  • nie zapo­mi­na­my rów­nież o przy­szłych mamach i o naszych milu­siń­skich pro­po­nu­jąc pro­duk­ty takich firm jak: Emo­lium, Ato­pe­ral Baby, Oila­tum, Oil­lan, Pal­mers czy Bio­der­ma Baby,
  • Apte­ka reali­zu­je tzw. odbio­ry oso­bi­ste — zamó­wie­nia zło­żo­ne w Inter­ne­to­wej Apte­ce OLMED (www.aptekaoled.pl)

Farmaceuci Aptek Olmed

Per­so­nel Aptek Olmed to doświad­cze­ni, pra­cow­ni­cy bio­rą­cy udział w usta­wicz­nych szko­le­niach inter­ne­to­wych oraz sta­cjo­nar­nych orga­ni­zo­wa­nych przez Izbę Apte­kar­ską, fir­my far­ma­ceu­tycz­ne i der­mo-kosme­tycz­ne. Chęt­nie słu­żą pomo­cą i facho­wą radą, może­cie Pań­stwo liczyć na ich zaan­ga­żo­wa­nie i wie­dzę.

Apteki Olmed


Apteki Olmed

Łódź 92–413
ul. H. Bro­da­te­go 2

tel.: 42 670 64 83

Godzi­ny otwar­cia:
pn-pt 7:00 — 23:00
sob / nd / świę­ta 8:00 — 23:00

Kie­row­nik apte­ki:
mgr farm. Mar­le­na Cyrul­ska

Łódź 92–439
ul. Jagien­ki 32

tel.: 42 670 62 44

Godzi­ny otwar­cia:
pn-pt 8:00 — 20:00
sob 8:00 — 15:00

Kie­row­nik apte­ki:
mgr farm. Boże­na Cie­siel­ska


Łódź 93–193
ul. Milio­no­wa 37

tel.: 501 865 535

Godzi­ny otwar­cia:
pon-pt 8:00 — 20:00
sob 8:00 — 14:00

Kie­row­nik apte­ki:
mgr farm. Dariusz Miar­czyń­ski

Łódź 92–417
ul. Księ­cia Wła­dy­sła­wa Opol­czy­ka 17

tel.: 42 212 33 16

Godzi­ny otwar­cia:
pon-pt 8:00 — 20:00
sob 8:00 — 16:00

Kie­row­nik apte­ki:
mgr farm. Julian­na Kotec­ka-Masta­lerz


Pabia­ni­ce 95–200
ul. Gro­bel­na 8
(NZOZ Esku­lap)

tel.: 42 213 17 18

Godzi­ny otwar­cia:
pn-pt 7:00 — 21:00
sob 8:00 — 21:00
nd 9:00 — 19:00

Kie­row­nik apte­ki:
mgr farm. Anna Huzar-Gąsiń­ska

Pabia­ni­ce 95–200
ul. War­szaw­ska 8

tel.: 42 215 41 18

Godzi­ny otwar­cia:
pn-pt 8:00 — 20:00
sob-nd 8:00 — 20:00

Kie­row­nik apte­ki:
mgr farm. Edy­ta Panek-Kne­ra


Kon­stan­ty­nów Łódz­ki 95–050
ul. Pił­sud­skie­go 1

tel.: 42 211 38 09

Godzi­ny otwar­cia:
pn-pt 7:00 — 23:00
sob / nd / świę­ta 8:00 — 23:00

Kie­row­nik apte­ki:
mgr farm. Joan­na Zakon­nik

Kon­stan­ty­nów Łódz­ki 95–050
ul. Koper­ni­ka 23
NZOZ Esku­lap

tel.: 501 867 819

Godzi­ny otwar­cia:
pn-pt 8:00 — 20:00
sob  8:00 — 15:00

Kie­row­nik apte­ki:
mgr farm. Moni­ka Cie­płu­cha


Kalisz 62–800
ul. Pod­miej­ska 24b
DH Pod­gra­dzie

tel.: 62 765 30 39

Godzi­ny otwar­cia:
pn-pt 8:00 — 19:00
sob 8:00 — 14:00

Kie­row­nik apte­ki:
mgr farm. Anna Janusz­kie­wicz

Rawa Mazo­wiec­ka 96–200
ul. Kościusz­ki 1

tel.: 46 814 50 28

Godzi­ny otwar­cia:
pn-pt 8:00 — 20:00
sob 8:00 — 14:00

Kie­row­nik apte­ki:
mgr farm. Justy­na Dobro­wol­ska

Apteki współpracujące

Zgierz 95–100
ul. Tuwi­ma 18
“Apte­ka dla Cie­bie”

tel. 42 717 33 53

Godzi­ny otwar­cia:
pn-pt 8:00 — 20:00
sob / nd 8:00 — 20:00

Kie­row­nik apte­ki:
mgr farm. Iwo­na Kmieć

Łódź 91–134
ul. Roj­na 41
“Apte­ka Naj­lep­sza dla Cie­bie”

tel. 42 654 41 33

Godzi­ny otwar­cia:
pn-pt 8:00 — 22:00
sob / nd 8:00 — 17:00

Kie­row­nik apte­ki:
mgr farm. Kry­sty­na Bana­siak

Głow­no 95–015
ul. Koper­ni­ka 19
“Apte­ka Naj­lep­sza dla Cie­bie”

tel. 42 719 20 12

Godzi­ny otwar­cia:
pn-pt 8:00 — 20:00
sob / nd 8:00 — 16:00

Kie­row­nik apte­ki:
mgr farm. Ire­na Jaskul­ska — Łyź­niak

Głow­no 95–015
C.H. Głow­no — ul. Sikor­skie­go 59b
“Apte­ka Naj­lep­sza dla Cie­bie”

tel. 42 710 12 99

Godzi­ny otwar­cia:
pn-sb 8:00 — 20:00
nd 9:00 — 18:00

Kie­row­nik apte­ki:
mgr farm. Pau­li­na Wiśniew­ska

Andre­spol 95–020
C.H. Andre­spol — ul. Roki­ciń­ska 125 D
“Apte­ka Naj­lep­sza dla Cie­bie”

tel. 42 647 00 51

Godzi­ny otwar­cia:
pn-pt 8:00 — 20:00
sob 8:00 — 18:00
nd 9:00 — 17:00

Kie­row­nik apte­ki:
mgr farm. Syl­wia Zió­łek

Alek­san­drów Łódz­ki 95–070
ul. Woj­ska Pol­skie­go 42
“Apte­ka dla Cie­bie”

tel. 42 611 09 98

Godzi­ny otwar­cia:
pn-pt 8:00 — 20:00
sob 8:00 — 16:00
nd 8:00 — 15:00

Kie­row­nik apte­ki:
mgr farm. Kata­rzy­na Śmie­tan­ka

Łódź 91–496
ul. Nastro­jo­wa 57
“Apte­ka dla Cie­bie”

tel. 42 658 13 70

Godzi­ny otwar­cia:
pn-pt 8:00 — 20:00
sob 8:00 — 15:00

Kie­row­nik apte­ki:
mgr farm. Karo­li­na Zalew­ska


olmed_baner_internetowa