Rezerwacja leków na receptę

Sprawdź dostępność leku na receptę w sieci aptek OLMED.

Korzystając z wyszukiwarki leków możecie Państwo sprawdzić dostępność wybranego leku na receptę oraz opcjonalnie dokonać jego rezerwacji.

Do zło­że­nia rezer­wa­cji wyma­ga­ne jest mini­mum infor­ma­cji:

  • imię i nazwi­sko oso­by odbie­ra­ją­cej lek
  • adres e-mail (na któ­ry zosta­nie wysła­ne potwier­dze­nie rezer­wa­cji)
  • numer tele­fo­nu w przy­pad­ku dodat­ko­wych pytań z naszej stro­ny

O reali­za­cji rezer­wa­cji będzie­my Pań­stwa infor­mo­wać na poda­ny w for­mu­la­rzu adres e-mail. Zło­żo­ne rezer­wa­cje są waż­ne do koń­ca dnia nastę­pu­ją­ce­go po jego zło­że­niu. W celu wydłu­że­nia ter­mi­nu pro­si­my o kon­takt.