Bezpłatne badania cytologiczne z okazji dnia kobiet

Nieodpłatne badania cytologiczne w CM OLMED

Zapraszamy wszystkie kobiety w wieku 25 - 59 lat:

  • któ­re nie mia­ły wyko­na­nej cyto­lo­gii w cią­gu ostat­nich 3 lat;
  • któ­re nie mia­ły wyko­na­nej cyto­lo­gii w cią­gu osta­nich 12 mie­się­cy, a są obcią­żo­ne czyn­ni­ka­mi ryzy­ka (wirus HIV, HPV, przyj­mu­ją­ce leki immu­no­su­pre­syj­ne);
  • któ­re były leczo­ne z powo­du nowo­two­ru zło­śli­we­go szyj­ki maci­cy, po zakoń­cze­niu kon­tro­li onko­lo­gicz­nej (decy­zją leka­rza onko­lo­ga) ponow­nie zosta­ją obje­te skry­nin­giem cyto­lo­gicz­nym.

Badania będą wykonywane 08.03.2019r. w Poradniach Ginekologicznych:

Łódź CM OLMED ul. Jagien­ki 32
w godz.: 08:00 — 19:00

Kon­stan­ty­nów Łódz­ki CM OLMED ul. Pił­sud­skie­go 1
w godz.: 08:00 — 13:00