BEZPŁATNE konsultacje psychologiczne !


Czym jest depresja?

Depre­sja to cho­ro­ba cha­rak­te­ry­zu­ją­ca się upo­rczy­wie utrzy­mu­ją­cym się uczu­ciem smut­ku, utra­tą zain­te­re­so­wa­nia czyn­no­ścia­mi, któ­re na ogół spra­wia­ją cho­rej oso­bie przy­jem­ność. Czę­sto towa­rzy­szy jej  nie­zdol­ność do wyko­ny­wa­nia codzien­nych czyn­no­ści i stan ten utrzy­mu­je się co naj­mniej przez okres dwóch tygo­dni.


Ponad­to u osób cier­pią­cych na depre­sję  wystę­pu­ją nastę­pu­ją­ce obja­wy:

brak ener­gii

zmia­na ape­ty­tu
dłuż­szy lub krót­szy sen
sta­ny lęko­we
trud­no­ści z kon­cen­tra­cją
nie­zde­cy­do­wa­nie
nie­po­kój
poczu­cie bycia bez­war­to­ścio­wym
poczu­cie winy lub bez­na­dziei
myśli o samo­oka­le­cze­niu lub samo­bój­cze


Depre­sja doty­ka ludzi w róż­nym wie­ku, z róż­nych śro­do­wisk, we wszyst­kich kra­jach.
Jest przy­czy­ną cier­pie­nia psy­chicz­ne­go i nega­tyw­nie wpły­wa na zdol­ność cier­pią­cych na depre­sję osób do wyko­ny­wa­nia nawet naj­prost­szych codzien­nych czyn­no­ści, a nie­kie­dy pro­wa­dzi do znisz­cze­nia rela­cji z rodzi­ną i przy­ja­ciół­mi i nie­zdol­no­ści do pra­cy zarob­ko­wej. W naj­gor­szym przy­pad­ku depre­sja może być przy­czy­ną samo­bój­stwa i jest dru­gą naj­czę­ściej wystę­pu­ją­cą przy­czy­ną zgo­nów w gru­pie osób w wie­ku 15–29 lat.


Ale depre­sji moż­na zapo­bie­gać i moż­na ją leczyć. Lep­sze zro­zu­mie­nie tego, czym jest depre­sja i w jaki spo­sób moż­na jej zapo­bie­gać lub leczyć,   pomo­że zmniej­szyć styg­ma­ty­za­cję zwią­za­ną z tą cho­ro­bą i może zachę­cić wię­cej osób do szu­ka­nia pomo­cy.


Poprzez reali­za­cję pro­gra­mu „Depre­sja- poroz­ma­wiaj­my o niej.”, ofe­ru­je­my bez­płat­ną pomoc wła­śnie Tobie. Uwa­żasz, że masz pro­blem, podej­rze­wasz u sie­bie depre­sję?

A może ktoś bli­ski potrze­bu­je pomo­cy?


Zapraszamy wszystkie chętne, dorosłe osoby, do skorzystania z bezpłatnej
konsultacji psychologicznej !


Porady będą odbywać się w poradni OLMED, przy ul. Jagienki 32 w Łodzi, w październiku
i listopadzie 2017 r., w poniedziałki, środy oraz piątki, w godzinach 16:00-20:00. Porad będzie udzielać Pani psycholog mgr Edyta Bubińska.


Zapisy na wizyty odbywają się w rejestracji głównej poradni OLMED przy ul. Jagienki 32 w Łodzi, telefonicznie: 426706241 wew.2 lub pod adresem mailowym: administracja@olmed.net.pl


Każ­da oso­ba może sko­rzy­stać z bez­płat­nej wizy­ty tyl­ko jed­no­ra­zo­wo, licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na.Pro­gram reali­zo­wa­ny dzię­ki fun­du­szom pozy­ska­nym w III kon­kur­sie pn. „Łódz­kie dla Świa­to­we­go Dnia Zdro­wia: Depre­sja poroz­ma­wiaj­my o niej.”, ogło­szo­nym przez Zarząd Woje­wódz­twa Łódz­kie­go
http://www.zdrowie.lodzkie.pl/sites/default/files/imce/konkursy/rozstrzygniecie_depresja.pdf

źró­dło infor­ma­cji: http://www.who.un.org.pl/aktualnosci.php?news=186&w