Konsultacje dietetyczne - mgr Marlena Smyk - Ciumaszko

Cen­trum Medycz­ne Olmed roz­sze­rza swo­ją ofer­tę o kon­sul­ta­cje die­te­tycz­ne z Panią mgr Mar­le­na Smyk – Ciu­masz­ko.

Pierw­sza wizy­ta
— omó­wie­nie celu wizy­ty
— szcze­gó­ło­wy wywiad żywie­nio­wy
— bada­nie skła­du cia­ła meto­dą bio­im­pe­da­cji oraz pomia­ry antro­po­me­trycz­ne
— omó­wie­nie tego co masz w lodów­ce
— wstęp­ne zale­ce­nia żywie­nio­we

Wizy­ta kon­tro­l­na
— bada­nie skła­du cia­ła oraz pomia­ry antro­po­me­trycz­ne
— omó­wie­nie dotych­cza­so­wych osią­gnięć
— omó­wie­nie błę­dów żywie­nio­wych

Die­ta odchu­dza­ją­ca
— indy­wi­du­al­ny jadło­spis na 7 bądź 14 dni dopa­so­wa­ny do Two­ich potrzeb oraz upodo­bań
— lista zaku­pów
— recep­tu­ry posił­ków
— sta­ły kon­takt z die­te­ty­kiem

Die­ta w cho­ro­bie czy­li die­to­te­ra­pia
— indy­wi­du­al­ny jadło­spis na 7 bądź 14 dni dopa­so­wa­ny do Two­ich potrzeb oraz upodo­bań
— lista zaku­pów
— recep­tu­ry posił­ków
— sta­ły kon­takt z die­te­ty­kiem

Die­ta dla kobiet w cią­ży, matek kar­mią­cych, dzie­ci i mło­dzie­ży indy­wi­du­al­ny jadło­spis na 7 bądź 14 dni dopa­so­wa­ny do Two­ich potrzeb oraz upodo­bań
— lista zaku­pów
— recep­tu­ry posił­ków
— sta­ły kon­takt z die­te­ty­kiem

Ana­li­za skła­du cia­ła
Ana­li­za skła­du cia­ła doko­ny­wa­na jest urzą­dze­niem InBody120, któ­re bada i ana­li­zu­je poszcze­gól­ne para­me­try: masa cia­ła, masa mię­śni szkie­le­to­wych, masa tkan­ki tłusz­czo­wej, zawar­tość biał­ka i sub­stan­cji mine­ral­nych w orga­ni­zmie, cał­ko­wi­tą zawar­tość wody w orga­ni­zmie, BMI, pro­cen­to­wą zawar­tość tkan­ki tłusz­czo­wej, wskaź­nik talia-bio­dro (WHR), pod­sta­wo­wą prze­mia­nę mate­rii (BMR), kon­tro­la tkan­ki tłusz­czo­wej, kon­tro­la mię­śni, kon­tro­la masy cia­ła, poziom tłusz­czu trzew­ne­go, seg­men­tal­na ana­li­za tkan­ki tłusz­czo­wej i bez­tłusz­czo­wej (pra­we­go i lewe­go ramie­nia, pra­wej i lewej nogi, tuło­wia), ska­la fit­ness, ana­li­za oty­ło­ści, sto­pień oty­ło­ści (%), histo­ria skła­du cia­ła.

Adres: Jagien­ki 32