Październik miesiącem profilaktyki raka piersi.

SAMOBADANIE PIERSI - NIEDOCENIONE BADANIE

Samo­kon­tro­la pier­si powin­na być wyko­ny­wa­na przez kobie­ty od 20 roku życia aż do póź­nej sta­ro­ści. Bada­nie nale­ży robić co mie­siąc, naj­le­piej tego same­go dnia tygo­dnia, po zakoń­cze­niu mie­siącz­ki. Kobie­ty, któ­re już nie mie­siącz­ku­ją, powin­ny badać się w ten sam dzień każ­de­go kolej­ne­go mie­sią­ca.

Jak się badać...

Sto­jąc PRZED LUSTREM ze swo­bod­nie opusz­czo­ny­mi ramio­na­mi, obej­rzyj swo­je pier­si.

Sprawdź, czy nie zauwa­żasz zmian kształ­tu, poło­że­nia, wiel­ko­ści, czy nie dostrze­gasz zmian kolo­ru, wcią­gnięć?

To samo wyko­naj naj­pierw z obie­ma ręko­ma unie­sio­ny­mi do góry, potem z obie­ma ręko­ma opar­ty­mi na bio­drach.

Ści­ska­jąc bro­daw­kę, zaob­ser­wuj, czy nie wydo­by­wa się z niej jaka­kol­wiek wydzie­li­na.

POD PRYSZNICEM załóż lewą rękę za gło­wę, a pra­wą zba­daj lewą pierś cały­mi pal­ca­mi.

Zata­czaj małe kół­ka, zgod­nie z ruchem wska­zó­wek zega­ra, prze­su­wa­jąc dłoń w kie­run­ku bro­daw­ki.

Sprawdź, czy nie czu­jesz stward­nie­nia lub guz­ka!

LEŻĄC, wsuń podusz­kę pod pra­wy bark a pra­wą rękę pod gło­wę.

Pal­ca­mi lewej ręki zba­daj pra­wą pierś, tak jak pod prysz­ni­cem.

Tak samo zba­daj lewą pierś.

Leżąc na wznak, połóż pra­wą rękę wzdłuż tuło­wia, zba­daj pra­wą pachę.

Sprawdź, czy węzły chłon­ne nie są powięk­szo­ne.

W ana­lo­gicz­ny spo­sób zba­daj lewą pachę.


źró­dło i wię­cej infor­ma­cjihttp://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/nfz-blizej-pacjenta/5941-badaj-piersi-pazdziernik-miesiacem-profilkatyki-raka-piersi