RODO - klauzule informacyjne


Sza­now­ni Pań­stwo!

Zgod­nie z z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (Ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych), od 25 maja br. zaczy­na­ją obo­wią­zy­wać nowe prze­pi­sy doty­czą­ce ochro­ny danych oso­bo­wych, zna­ne powszech­nie jako RODO.

W związ­ku z powyż­szym, prze­ka­zu­je­my Pań­stwu zak­tu­ali­zo­wa­ne infor­ma­cje w zakre­sie prze­twa­rza­nia Pań­stwa danych.
Lin­ki do doku­men­tów zawie­ra­ją­cych ww. infor­ma­cje znaj­dzie­cie Pań­stwo poni­żej.

Klau­zu­la infor­ma­cyj­na dot. osób korzy­sta­ją­cych z usług porad­ni OLMED

Klau­zu­la infor­ma­cyj­na dot. klien­tów aptek sta­cjo­nar­nych OLMED

Klau­zu­la infor­ma­cyj­na dot. klien­tów skle­pów inter­ne­to­wych OLMED

Klau­zu­la infor­ma­cyj­na dot. pro­ce­sów rekru­ta­cji i zatrud­nia­nia pra­cow­ni­ków w OLMED

W przy­pad­ku pytań doty­czą­cych gro­ma­dze­nia, prze­twa­rza­nia i wyko­rzy­sta­nia Pań­stwa danych oso­bo­wych, spro­sto­wa­nia, blo­ko­wa­nia czy kaso­wa­nia danych oraz w celu odwo­ła­nia udzie­lo­nych zgód lub wyra­że­nia sprze­ci­wu wobec wyko­rzy­sty­wa­nia okre­ślo­nych danych, pro­si­my o kon­takt z admi­ni­stra­to­rem danych: OLMED Spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią, Sp. k., 92–439 Łódź, ul. Jagien­ki 32; ado@olmed.net.pl