Terapia Antycellulitowa

Cellulit - inaczej "pomarańczowa skórka" to problem ponad 80% kobiet.

Mimo, że to niełatwy i powszechny przeciwnik, można z nim skutecznie walczyć !

Redukcja cellulitu falą uderzeniową, to skuteczny
i bezbolesny zabieg.

Emi­to­wa­na fala aku­stycz­na na skó­rę powo­du­je roz­luź­nie­nie tkan­ki łącz­nej i zwięk­sze­nie jędr­no­ści naskór­ka. Popra­wia tym samym lokal­ne krą­że­nie krwi w tkan­kach, oraz sty­mu­lu­je roz­pad komó­rek tłusz­czo­wych powo­du­jąc iż zmniej­sza­ją swo­ją obję­tość. Skó­ra i tkan­ka łącz­na sta­ją się ponow­nie ela­stycz­ne i jędr­ne poprzez pro­duk­cję nowe­go zwar­te­go kola­ge­nu, a tym samym ozna­ki cel­lu­li­tu w posta­ci wgłę­bień na skó­rze ule­ga­ją reduk­cji.”

Do naj­istot­niej­szych zalet uży­cia fali aku­stycz­nej w tera­pii anty­cel­lu­li­to­wej zali­czyć moż­na wyso­ką sku­tecz­ność, potwier­dzo­ną licz­ny­mi bada­nia­mi kli­nicz­ny­mi, nie inwa­zyj­ność bez­pie­czeń­stwo bez koniecz­no­ści poda­wa­nia znie­czu­le­nia, szyb­ką popra­wę sta­nu kli­nicz­ne­go, brak efek­tów ubocz­nych, a przede wszyst­kim dłu­go­trwa­ły rezul­tat lecz­ni­czy na okres mini­mum 6 mie­się­cy.”

źró­dło: http://polskiblogkosmetyczny.pl/fala-akustyczna-kolejny-hit-czy-kit-w-redukcji-cellulitu/

Poradnia rehabilitacyjna w Centrum Medycznym OLMED w Łodzi,
przy ul. Jagienki 32,oferuje Państwu terapię antycellulitową falą
uderzeniową(dotyczy wybranej okolicy ciała) w korzystnych pakietach :

- 1 zabieg - 100 zł
- 5 zabiegów - 400 zł
- 10 zabiegów - 700 zł
   (oszczędzasz 300 zł!)

Chcesz zwiększyć skuteczność zabiegów?
Poznaj moc uciskowego masażu BOA ! 

 

Dre­naż lim­fa­tycz­ny pobu­dza prze­pływ lim­fy przez naczy­nia lim­fa­tycz­ne. Powyż­sze dro­gi są odpo­wie­dzial­ne za gro­ma­dze­nie i odpływ zbęd­nych pro­duk­tów prze­mia­ny mate­rii z tka­nek cia­ła. Sty­mu­lu­je on aktyw­ność  prze­wo­dów  lim­fa­tycz­nych, wzna­wia prze­pływ lim­fy w kry­tycz­nych miej­scach oraz przy­śpie­sza meta­bo­lizm w tkan­kach.
W nor­mal­nych warun­kach każ­de­go dnia przez układ lim­fa­tycz­ny prze­pły­wa­ją w przy­bli­że­niu 4 litry pły­nu. Sys­tem lim­fa­tycz­ny odgry­wa klu­czo­wą rolę  dla ukła­du immu­no­lo­gicz­ne­go orga­ni­zmu.
Dre­naż lim­fa­tycz­ny wyko­rzy­stu­je zna­jo­mo­ści ana­to­mii oraz fizjo­lo­gii ludz­kie­go ukła­du krą­że­nia.

 

Decydując się na masaż limfatyczny BOA:

 redu­ku­jesz cel­lu­lit
mode­lu­jesz swo­je cia­ło
eli­mi­nu­jesz uczu­cie tzw. “cięż­kich nóg”
likwi­du­jesz prze­wle­kłe obrzę­ki
przy­śpie­szasz rekon­wa­le­scen­cję
(usu­nię­cie znie­kształ­ce­nia, unie­ru­cho­mie­nia)

Oferujemy Państwu terapię antycellulitową falą  uderzeniową
(dotyczy wybranej okolicy ciała)
+ DRENAŻ LIMFATYCZNY BOA

w korzystnych pakietach :
- 1 zabieg - 130 zł
- 5 zabiegów - 600 zł
- 10 zabiegów - 1000 zł
 
 (oszczędzasz 300 zł!)