Żółtaczka typu A powraca

Naj­now­sze donie­sie­nia medial­ne (potwier­dzo­ne przez sane­pid), wska­zu­ją na to, że epi­de­mia żół­tacz­ki typu A (pokar­mo­wej) jest kwe­stią cza­su.
W woj. ślą­skim cho­ro­ba roz­prze­strze­nia się w zastra­sza­ją­cym tem­pie, w zeszłym roku zano­to­wa­no 3 przy­pad­ki żół­tacz­ki, w tym roku już 198 !

Jeże­li cho­dzi o powi­kła­nia żół­tacz­ki pokar­mo­wej, są groź­ne i mogą dopro­wa­dzić nawet do śmier­ci. Nale­żą do nich cho­le­sta­za (zastój żół­ci, żół­tacz­ka cho­le­sta­tycz­na), ane­mia apla­stycz­na (apla­zja szpi­ku), ostra nie­do­krwi­stość hemo­li­tycz­na czy nado­stre zapa­le­nie wątro­by. Ponad­to może dojść do nawrotów,w 10–20 proc. przy­pad­ków.

źró­dło: http://www.poradnikzdrowie.pl/

 

PAMIĘTAJ!
Jeżeli podejrzewasz u siebie żółtaczkę, bezzwłocznie zgłoś się do lekarza!