Żółty tydzień - zapraszamy na szczepienia!

Zapra­sza­my na szcze­pie­nia w ramach akcji „Żół­ty tydzień”.
Jak moż­na zara­zić się WZW? Wystar­czy jed­na kro­pla krwi:

  • pod­czas poby­tu w szpi­ta­lu
  • wizy­ty u den­ty­sty
  • od zaka­żo­nej mat­ki
  • w stu­dio tatu­ażu
  • u kosme­tycz­ki

Prze­ciw­ko WZW powin­ny zaszcze­pić się wszyst­kie oso­by wcze­śniej nie­szcze­pio­ne, a tak­że obo­wiąz­ko­wo nowo­rod­ki i nie­mow­lę­ta.

WZW typu B jest do 100 razy bar­dziej zakaź­ny niż wirus HIV. Nie zwle­kaj! Zaszczep się!
Akcja Żół­ty tydzień trwa do 31.10.2019.

Tags: