Podstawowa opieka zdrowotna - informacje

Kontakt do Poradni CM OLMED 

Cen­trum Medycz­ne OLMED

Łódź ul. Jagien­ki 32

tel. 42 670–62-41

 

Cen­trum Medycz­ne OLMED

Łódź ul. Bro­da­te­go 2

tel. 42 670 64 88

 

Cen­trum Medycz­ne OLMED

Kon­stan­ty­nów Łódz­ki

ul. Pił­sud­skie­go 1

tel. 42 211 61 50

 

teleporada@olmed.net.pl

sekretariat@olmed.net.pl

Podstawowa Opieka Zdrowotna ma za zadanie zapewnić pacjentom zdrowym i chorym dostęp do świadczeń w placówce usytuowanej najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta.

Świad­cze­nia w POZ ukie­run­ko­wa­ne są na pro­mo­cję i pro­fi­lak­ty­kę zdro­wot­ną, dia­gno­sty­kę scho­rzeń, lecze­nie, zapo­bie­ga­nie lub ogra­ni­cza­nie nie­peł­no­spraw­no­ści, uspraw­nia­nie oraz pie­lę­gna­cję i edu­ka­cję zdro­wot­ną.
Aby bez­płat­nie korzy­stać ze świad­czeń POZ pacjent (ubez­pie­czo­ny) musi doko­nać wybo­ru leka­rza POZ (leka­rza rodzin­ne­go) poprzez zło­że­nie dekla­ra­cji wybo­ru w celu okre­śle­nia przy­na­leż­no­ści do dane­go leka­rza.

Druk dekla­ra­cji nale­ży pobrać, wypeł­nić a następ­nie zło­żyć w reje­stra­cji wybra­nej przez pacjen­ta Przy­chod­ni OLMED. Od chwi­li zło­że­nia dekla­ra­cji z jed­no­cze­snym potwier­dze­niem ubez­pie­cze­nia, pacjent jest obję­ty opie­ką w ramach POZ i od tej chwi­li może sko­rzy­stać z bez­płat­ne­go świad­cze­nia w ramach powszech­ne­go ubez­pie­cze­nia zdro­wot­ne­go.

Poniżej znajduje się lista naszych przychodni świadczących usługi Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Klikając na nazwę przychodni otrzymacie Państwo więcej informacji o każdej z nich.

Przy­chod­nia POZ Porad­nie Spe­cja­li­stycz­ne Dla kogo Reha­bi­li­ta­cja
Cen­trum Medycz­ne Olmed
ul. Bro­da­te­go 2, Łódź
tak nie doro­śli nie
Cen­trum Medycz­ne Olmed
ul. Jagien­ki 32, Łódź
tak tak doro­śli / dzie­ci tak
Cen­trum Medycz­ne Olmed
ul. Pił­sud­skie­go 1, Kon­stan­ty­nów Łódz­ki
tak tak doro­śli / dzie­ci nie