Poradnie specjalistyczne - informacje

Kontakt do Poradni CM OLMED 

Cen­trum Medycz­ne OLMED

Łódź ul. Jagien­ki 32

tel. 42 670–62-41

 

Cen­trum Medycz­ne OLMED

Łódź ul. Bro­da­te­go 2

tel. 42 670 64 88

 

Cen­trum Medycz­ne OLMED

Kon­stan­ty­nów Łódz­ki

ul. Pił­sud­skie­go 1

tel. 42 211 61 50

 

teleporada@olmed.net.pl

sekretariat@olmed.net.pl

Wszel­kie świad­cze­nia medycz­ne, jakie Pacjent może uzy­skać w porad­niach spe­cja­li­stycz­nych nale­żą do gru­py zwa­nej ambu­la­to­ryj­ny­mi świad­cze­nia­mi spe­cja­li­stycz­ny­mi. Noszą one nazwę porad spe­cja­li­stycz­nych.

Nie­od­płat­ne usłu­gi dostęp­ne są tyl­ko w tych porad­niach, na któ­re Naro­do­wy Fun­dusz Zdro­wia zawarł z pla­ców­ką medycz­ną umo­wę. Pacjent ma pra­wo swo­bod­ne­go wybo­ru leka­rza spe­cja­li­sty. Nale­ży pamię­tać, że lekarz kie­ru­ją­cy zobo­wią­za­ny jest okre­ślić rodzaj porad­ni, do któ­rej kie­ru­je Pacjen­ta np. reu­ma­to­lo­gicz­nej, onko­lo­gicz­nej, kar­dio­lo­gicz­nej. Pacjent sam decy­du­je, któ­rą pla­ców­kę medycz­ną wybie­ra. Nie ist­nie­je poję­cie rejo­ni­za­cji. Nie trze­ba rów­nież być pacjen­tem POZ w pla­ców­ce medycz­nej, któ­rą wybra­li­śmy do lecze­nia spe­cja­li­stycz­ne­go.

Skie­ro­wa­nie nie jest wyma­ga­ne do świad­czeń:

  • gine­ko­lo­ga i położ­ni­ka;
  • den­ty­sty;
  • wene­ro­lo­ga;
  • onko­lo­ga;
  • psy­chia­try;
  • dla osób cho­rych na gruź­li­cę;
  • dla osób zaka­żo­nych wiru­sem HIV;

Poni­żej znaj­du­je się lista naszych przy­chod­ni świad­czą­cych usłu­gi w Porad­niach Spe­cja­li­stycz­nych. Kli­ka­jąc na nazwę przy­chod­ni otrzy­ma­cie Pań­stwo wię­cej infor­ma­cji o każ­dej z nich.

Przy­chod­nia POZ Porad­nie Spe­cja­li­stycz­ne Dla kogo Reha­bi­li­ta­cja
Cen­trum Medycz­ne Olmed
ul. Jagien­ki 32, Łódź
tak tak doro­śli / dzie­ci tak
Cen­trum Medycz­ne Olmed
ul. Pił­sud­skie­go 1, Kon­stan­ty­nów Łódz­ki
tak tak doro­śli / dzie­ci nie