Drogeria internetowa

Dro­ge­ria inter­ne­to­wa OLMED to sklep inter­ne­to­wy, w któ­rym zaopa­trzysz się w pro­duk­ty nie­zbęd­ne do wyko­na­nia per­fek­cyj­ne­go maki­ja­żu jak rów­nież pro­duk­ty do pie­lę­gna­cji cia­ła albo pro­duk­ty do pra­nia czy sprzą­ta­nia. Od począt­ku sta­ra­my się stwo­rzyć miej­sce, w któ­rym zadbasz o swo­je pięk­no, zdro­wie, dom i kuch­nię. Gdzie kupisz pro­duk­ty dla wegan, natu­ral­ne i cer­ty­fi­ko­wa­ne a tak­że bez­glu­te­no­wą żyw­ność. Znaj­dziesz pro­duk­ty dla Niej i dla Nie­go oraz dla nie­mow­ląt i dzie­ci.

Współ­pra­cu­je­my zarów­no z świa­to­wy­mi lide­ra­mi jak Pam­pers, Bebi­lon, Nestle, Lore­al, Pier­re Fabre, jak i naszy­mi pol­ski­mi fir­ma­mi, któ­rych roz­wój wspie­ra­my Neo­na­il, AVA, Eris, Nutu­ra, Texpol. Wspól­nie two­rzy­my prze­strzeń, w któ­rej znaj­dziesz  wszyst­ko co w domu nie­zbęd­ne. Wciąż roz­wi­ja­my nasz dział maki­ja­żo­wy i posze­rza­my port­fo­lio o mar­ki jak Catri­ce, Debo­rah, Pupa, Art­De­co, Revlon, May­bel­li­ne, Pite­raq, Bene­cos, The Balm czy L’oreal Paris.

Sprawdź naj­now­sze pro­duk­ty w ofer­cie, a tak­że pro­duk­ty obję­te pro­mo­cja­mi lub koń­ców­ki serii.

Będzie nam miło jeśli po doko­na­niu zaku­pów oce­nisz nasz sklep na ceneo, a zaku­pio­ne pro­duk­ty oce­nisz w skle­pie w zakład­ce „opi­nie”.

Zachę­ca­my ser­decz­nie do polu­bie­nia nasze­go fan­pa­ge na face­bo­ok, jak i zapi­sa­nia się na new­slet­ter, dzię­ki cze­mu będziesz infor­mo­wa­ny o wyjąt­ko­wych ofer­tach z gra­ti­sa­mi.