Drogeria

Dane kontaktowe

Łódź
ul. Księ­cia Wła­dy­sła­wa Opol­czy­ka 17

tel.: 42 212 33 16

Godzi­ny otwar­cia:
pon-pt 10:00 — 18:00

Kie­row­nik dro­ge­rii
mgr Joan­na Kuchar­ska

Drogeria OLMED - najlepsza drogeria w Łodzi

Dro­ge­ria OLMED mie­ści się w Łodzi na osie­dlu Ole­chów, dokład­nie przy ul. Księ­cia Wła­dy­sła­wa Opol­czy­ka 17, tuż obok skle­pu Bie­dron­ka. Ofe­ru­je kosme­ty­ki, der­mo­ko­sme­ty­ki, boga­ty asor­ty­ment spe­cy­fi­ków dla dzie­ci i nie­mow­ląt, poczy­na­jąc od spe­cja­li­stycz­nych kosme­ty­ków po prosz­ki do pra­nia, pły­ny dezyn­fe­ku­ją­ce zabaw­ki i inne pro­duk­ty. Panie podą­ża­ją­ce za tren­da­mi znaj­dą u nas kosme­ty­ki do maki­ja­żu pole­ca­ne przez blogger’ów.

Dro­ge­ria OLMED ofe­ru­je swo­im klien­tom zarów­no raba­ty jak i cyklicz­ną gazet­kę pro­mo­cyj­ną. W tym miej­scu regu­lar­nie odby­wa­ją się der­mo­kon­sul­ta­cje pro­wa­dzo­ne przez pro­fe­sjo­na­li­stów pod­czas któ­rych der­mo­kon­sul­tant­ki na pod­sta­wie wywia­du i roz­po­zna­nia rodza­ju cery, poma­ga­ją dobrać odpo­wied­nie kosme­ty­ki dla Two­jej skó­ry, zapo­zna­ją Cię m.in. z róż­no­rod­no­ścią kon­sy­sten­cji kre­mów, ich rodza­ja­mi oraz poda­ru­ją prób­ki kosme­ty­ków.

Jeśli szu­kasz takich marek jak: Tan­gle teezer, L’oreal makeup, Bio­kap, L4L, kosme­ty­ki Vichy, La Roche Posay, Eris Phar­ma­ce­ris, Ave­ne, A-der­ma, Ses­der­ma, Muste­la, kosme­ty­ki Bepan­then, Lan­si­noh, Pam­pers, mle­ko Bebi­lon, NAN, kosme­ty­ki Yope, Zia­ja, SVR, Swim­mers, Cura­prox, Geh­wol, Mug­ga — zapra­sza­my do dro­ge­rii OLMED.

Sta­li klien­ci dro­ge­rii OLMED mogą liczyć na uzu­peł­nia­nie port­fo­lio o nowo­ści i kosme­ty­ki rzad­ko spo­ty­ka­ne, sto­so­wa­ne w medy­cy­nie este­tycz­nej oraz pole­ca­ne przez blo­ger­ki i makeup artist’s. War­to odwie­dzać nas i pytać o nowin­ki by być na bie­żą­co ze świa­tem beau­ty, testo­wać kosme­ty­ki i dzie­lić się opi­nią z nami na ich temat.

Dodat­ko­wo zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z cie­ka­wy­mi arty­ku­ła­mi w naszej czy­tel­ni OLMED, gdzie oprócz opi­sów nowych serii znaj­dzie­cie wska­zów­ki jakie kosme­ty­ki sto­so­wać. Ponie­waż OLMED – „to dro­ga do zdro­wia i uro­dy” to w czy­tel­ni znaj­dzie­cie rów­nież pora­dy np.: jak postę­po­wać z owsi­ka­mi, jakie są naj­sku­tecz­niej­sze pre­pa­ra­ty na koma­ry lub jak radzić sobie z krwa­wią­cy­mi dzią­sła­mi. Poza tym prze­czy­ta­cie o sku­tecz­nych suple­men­tach poma­ga­ją­cych w: nie­do­bo­rze magne­zu zabu­rze­niach erek­cji czy zaka­że­niu pęche­rza moczo­we­go.

Jed­nak jeśli Twój pro­blem wyma­ga wizy­ty u leka­rza, zapra­sza­my Cię do jed­ne­go z naszych Cen­trum Medycz­ne OLMED:
ul. Jagien­ki 32, Łódź
ul. Pił­sud­skie­go 1, Kon­stan­ty­nów Łódz­ki

O sze­ro­kim port­fo­lio leka­rzy oraz spe­cja­li­stów któ­rzy u nas przyj­mu­ją i w jakich godzi­nach prze­czy­tasz tu:

Łódź
Kon­stan­ty­nów Łódz­ki