Administracja Olmed

biuro-olmed

Biuro

Biu­ro Spół­ki OLMED mie­ści się w Budyn­ku Cen­trum Medycz­ne­go w Łodzi przy uli­cy Jagien­ki 32. Wszel­kie spra­wy w zakre­sie: roz­wo­ju biz­ne­su, ofert współ­pra­cy z nami oraz roz­li­cze­nio­wo-księ­go­wym są reali­zo­wa­ne przez pro­fe­sjo­nal­nych pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji Spół­ki OLMED.

Godziny pracy biura

pn-pt: 8:00 – 16:00

Administracja

tel. +48 501 867 362
sekretariat@olmed.net.pl

Księgowość

tel. +48 42 670 01 32
ksiegowosc@olmed.net.pl

Osoby zarządzające

Kata­rzy­na Roba­czyń­ska
Dyrek­tor Cen­trum Medycz­ne­go

Marze­na Sta­siak
Dyrek­tor ds. Pro­ce­sów i Mar­ke­tin­gu

Marketing

Apte­ki
Marze­na Sta­siak

Dyrek­tor ds. Pro­ce­sów i Mar­ke­tin­gu

Cen­tra Medycz­ne Olmed
Alek­san­dra Kal­man-Man­gold

Adres do korespondencji

OLMED spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią sp.k.

ul. Jagien­ki 32
92–439 Łódź

Dane spółki Olmed

OLMED Spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią Spół­ka koman­dy­to­wa
Ul. Jagien­ki 32, 92–439 Łódź
(daw­niej OLMED K i A Lisiń­scy Spół­ka jaw­na
ul. Zakła­do­wa 56, 92–402 Łódź)
NIP: 728–263-19–55
REGON: 100254364
Zare­je­stro­wa­na przez Sąd Rejo­no­wy dla Łodzi-Śród­mie­ścia XX Wydział
Gospo­dar­czy Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go, pod nume­rem KRS: 0000658423