Misja Olmed

olmed_misja

OLMED - droga do zdrowia i urody.

Nasza misja:

Mamy świa­do­mość, iż dzia­ła­my w naj­waż­niej­szym obsza­rze funk­cjo­no­wa­nia czło­wie­ka jakim jest jego zdro­wie. W celu popra­wie­nia sta­nu zdro­wia naszych pacjen­tów oraz pod­no­sze­nia kom­for­tu ich życia, naszym prio­ry­te­tem sta­ło się dostar­cza­nie w sze­ro­kim zakre­sie, usług medycz­nych o naj­wyż­szej jako­ści. Czu­je­my wagę naszych poczy­nań i bie­rze­my za nie peł­ną odpo­wie­dzial­ność.
Każ­de­go dnia budu­je­my naszą pozy­cję i wzbo­ga­ca­my cen­ne doświad­cze­nia pra­cu­jąc z Pacjen­ta­mi i dla Pacjen­tów. Wie­my jak waż­ne jest utrzy­ma­nie dobre­go sta­nu zdro­wia w każ­dym wie­ku i jak to deter­mi­nu­je życie czło­wie­ka. To zaufa­nie obec­nych i przy­szłych Pacjen­tów ma dla nas ogrom­ną war­tość i jest zachę­tą i moto­rem do dal­szych dzia­łań.

Misje tą realizujemy poprzez wyznaczone cele:

  • cią­gły roz­wój per­so­ne­lu, pod­no­sze­nie jego kwa­li­fi­ka­cji i zaan­ga­żo­wa­nia,
  • posze­rza­nie wachla­rza usług medycz­nych, asor­ty­men­tu leków, sprzę­tu medycz­ne­go oraz der­mo-kosme­ty­ków zgod­nie z roz­wo­jem medy­cy­ny i potrze­ba­mi pacjen­tów,
  • zwięk­szo­ny dostęp do naszych pla­có­wek (otwie­ra­nie Przy­chod­ni i Aptek w nowych loka­li­za­cjach oraz w Inter­ne­cie)
  • dokła­da­nie wszel­kich sta­rań aby nasze usłu­gi były naj­wyż­szej jako­ści pozo­sta­jąc kon­ku­ren­cyj­ny­mi na ryn­ku (nego­cjo­wa­nie z kon­tra­hen­ta­mi naj­niż­szych cen dla pacjen­ta)